Thursday, February 28, 2013

ಶಾಸ್ತಾ ಅಷ್ಟಕಮ್


ಶಾಸ್ತಾ ಅಷ್ಟಕಮ್

ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೋಹನಂ
ಹರಿತದೀಶ್ವರಾಽಽರಾಧ್ಯಪಾದುಕಮ್ |
ಅರಿವಿಮರ್ದ್ದನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ಚರಣಕೀರ್ತನಂ ಶಕ್ತಮಾನಸಂ
ಭರಣಲೋಲುಪಂ ನರ್ತನಾಲಯಮ್ |
ಅರುಣಭಾಸುರಂ ಭೂತನಾಯಕಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ಪ್ರಣಯ ಸತ್ಯಕಾ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಂ
ಪ್ರಣತಕಲ್ಪಕಂ ಸುಪ್ರಭಾಞ್ಚಿತಂ |
ಪ್ರಣವಮನ್ದಿರಂ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ತುರಗವಾಹನಂ ಸುನ್ದರಾನನಂ
ವರಗದಾಯುಧಂ ದೇವವರ್ಣಿತಮ್ |
ಗುರುಕೃಪಾಕರಂ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ತ್ರಿಭುವನಾರ್ಚಿತಂ ದೇವತಾತ್ಮಕಂ
ತ್ರಿನಯನಪ್ರಭುಂ ದಿವ್ಯದೇಶಿಕಮ್ |
ತ್ರಿದಶಪೂಜಿತಂ ಚಿನ್ತಿತಪ್ರದಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ಭವಭಯಾಪಹಂ ಭಾವುಕಾವಹಂ
ಭುವನಮೋಹನಂ ಭೂತಿಭೂಷಣಮ್ |
ಧವಲವಾಹನಂ ದಿವ್ಯವಾರಣಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ಕಲಮೃದುಸ್ಮಿತಂ ಸುನ್ದರಾನನಂ
ಕಲಭಕೋಮಲಂ ಗಾತ್ರಮೋಹನಮ್ |
ಕಲಭಕೇಸರೀವಾಜಿವಾಹನಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯಂ ಚಿನ್ತಿತಪ್ರದಂ
ಶ್ರುತಿವಿಭೂಷಣಂ ಸಾಧುಜೀವನಮ್ |
ಶ್ರುತಿಮನೋಹರಂ ಗೀತಲಾಲಸಂ
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ || ||

No comments:

Post a Comment