Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


 ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಂಭುಃ ಪಿನಾಕೀ ಶಶಿಶೇಖರಃ |
ವಾಮದೇವೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕಪರ್ದ್ದೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ || ||

ಶಂಕರಃ ಶೂಲಪಾಣಿಶ್ಚ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಃ |
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟೋಽಮ್ಬಿಕಾನಾಥಃ ಶ್ರೀಕಣ್ಠೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ||

ಭವಃ ಶರ್ವಃ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ಶಿತಿಕಣ್ಠಃ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಃ |
ಉಗ್ರಃ ಕಪಾಲೀ ಕಾಮಾರಿಃ ಅನ್ಧಕಾಸುರಸೂದನಃ || ||

ಗಂಗಾಧರೋ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ |
ಭೀಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಶ್ಚ ಮೃಗಪಾಣಿರ್ಜಟಾಧರಃ || ||

ಕೈಲಾಸವಾಸೀ ಕವಚೀ ಕಠೋರಸ್ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಃ |
ವೃಷಾಙ್ಕೋ ವೃಷಭಾರೂಢೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಃ || ||

ಸಾಮಪ್ರಿಯಃ ಸ್ವರಮಯಃ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿರನೀಶ್ವರಃ |
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ || ||

ಹವಿರ್ಯಜ್ಞಮಯಃ ಸೋಮಃ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಃ ಸದಾಶಿವಃ|
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವೀರಭದ್ರೋ ಗಣನಾಥಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ || ||

ಹಿರಣ್ಯರೇತಾಃ ದುರ್ಧರ್ಷಃ ಗಿರೀಶೋ ಗಿರಿಶೋಽನಘಃ |
ಭುಜಂಗಭೂಷಣೋ ಭರ್ಗೋ ಗಿರಿಧನ್ವಾ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ || ||

ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪುರಾರಾತಿಃ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನುಃ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗತ್ಗುರುಃ || ||

ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ಮಹಾಸೇನಜನಕಶ್ಚಾರುವಿಕ್ರಮಃ |
ರುದ್ರೋ ಭೂತಪತಿಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ನ್ಯೋ ದಿಗಂಬರಃ || ೧೧ |

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರನೇಕಾತ್ಮಾ ಸಾತ್ವಿಕಃ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಃ |
ಶಾಶ್ವತಃ ಖಣ್ಡಪರಶುರಜಃ ಪಾಶವಿಮೋಚನಃ || ೧೨ ||


ಮೃಡಃ ಪಶುಪತಿರ್ದ್ದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋಽವ್ಯಯೋ ಹರಿಃ |
ಪೂಷದನ್ತಭಿದವ್ಯಗ್ರೋ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರೋ ಹರಃ || ೧೩ ||

ಭಗನೇತ್ರಭಿದವ್ಯಕ್ತಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ |
ಅಪವರ್ಗಪ್ರದೋಽನನ್ತಃ ತಾರಕಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ|| ೧೪ ||

No comments:

Post a Comment