Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ರಙ್ಗನಾಥಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀ ರಙ್ಗನಾಥಸ್ತೋತ್ರಮ್
           (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್)

ಸಪ್ತಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯೇ ಸರಸಿಜಮುಕುಲೋದ್ಭಾಸಮಾನೇ ವಿಮಾನೇ
ಕಾವೇರೀಮಧ್ಯದೇಶೇ ಫಣಿಪತಿಶಯನೇ ಶೇಷಪರ್ಯಂಕಭಾಗೇ |
ನಿದ್ರಾಮುದ್ರಾಭಿರಾಮಂ ಕಟಿನಿಕಟಶಿರಃಪಾರ್ಶ್ವವಿನ್ಯಸ್ತಹಸ್ತಮ್
ಪದ್ಮಾಧಾತ್ರೀಕರಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿಚಿತಚರಣಂ ರಙ್ಗರಾಜಂ ಭಜೇಽಹಮ್  || ||

ಆನನ್ದರೂಪೇ  ನಿಜಬೋಧರೂಪೇ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇ ಶ್ರುತಿಮೂರ್ತಿರೂಪೇ |
ಶಶಾಂಕರೂಪೇ ರಮಣೀಯರೂಪೇ
ಶ್ರೀರಙ್ಗರೂಪೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ||

ಕಾವೇರಿತೀರೇ ಕರುಣಾವಿಲೋಲೇ
ಮನ್ದಾರಮೂಲೇ ಧೃತಚಾರುಚೇಲೇ |
ದೈತ್ಯಾನ್ತಕಾಲೇಽಖಿಲಲೋಕಲೀಲೇ  
ಶ್ರೀರಙ್ಗಲೀಲೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸೇ ಜಗತಾಂ ನಿವಾಸೇ
ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸೇ ರವಿಬಿಮ್ಬವಾಸೇ |
ಕೃಪಾನಿವಾಸೇ ಗುಣಬೃನ್ದವಾಸೇ
ಶ್ರೀರಙ್ಗವಾಸೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವನ್ದ್ಯೇ ಜಗದೇಕವನ್ದ್ಯೇ
ಮುಕುನ್ದವನ್ದ್ಯೇ ಸುರನಾಥವನ್ದ್ಯೇ |
ವ್ಯಾಸಾದಿವನ್ದ್ಯೇ ಸನಕಾದಿವನ್ದ್ಯೇ
ಶ್ರೀರಙ್ಗವನ್ದ್ಯೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿರಾಜೇ ಗರುಡಾಧಿರಾಜೇ
ವೈಕುಣ್ಠರಾಜೇ ಸುರರಾಜರಾಜೇ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಾಜೇಽಖಿಲಲೋಕರಾಜೇ
ಶ್ರೀರಙ್ಗರಾಜೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ||

ಅಮೋಘಮುದ್ರೇ ಪರಿಪೂರ್ಣನಿದ್ರೇ
ಶ್ರೀಯೋಗನಿದ್ರೇ ಸಸಮುದ್ರನಿದ್ರೇ |
ಶ್ರಿತೈಕಭದ್ರೇ ಜಗದೇಕನಿದ್ರೇ
ಶ್ರೀರಙ್ಗಭದ್ರೇ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ||

ಚಿತ್ರಶಾಯೀ ಭುಜಗೇನ್ದ್ರಶಾಯೀ
ನನ್ದಾಙ್ಕಶಾಯೀ ಕಮಲಾಙ್ಕಶಾಯೀ |
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಾಯೀ ವಟಪತ್ರಶಾಯೀ
ಶ್ರೀರಙ್ಗಶಾಯೀ ರಮತಾಂ ಮನೋ ಮೇ || ||

ಇದಂ ಹಿ ರಙ್ಗಂ ತ್ಯಜತಾಮಿಹಾಙ್ಗಮ್
ಪುನರ್ನಚಾಙ್ಕಂ ಯದಿ ಚಾಙ್ಗಮೇತಿ |
ಪಾಣೌ ರಥಾಙ್ಗಂ ಚರಣೇಮ್ಬು ಗಾಙ್ಗಮ್
ಯಾನೇ ವಿಹಙ್ಗಂ ಶಯನೇ ಭುಜಙ್ಗಮ್ || ||

ರಙ್ಗನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಮ್
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ
ರಙ್ಗಿಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೦ ||

No comments:

Post a Comment