Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಅಸಿತಕೃತಮ್)


ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ಅಸಿತಕೃತಮ್)
ಜಗತ್ಗುರೋ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶಿವಾಯ ಶಿವದಾಯ |
ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾಣಾಂ ಯೋಗೀನ್ದ್ರ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರವೇ ನಮಃ || ||
ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯುಸ್ವರೂಪೇಣ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರಖಣ್ಡನ |
ಮೃತ್ಯೋರೀಶ ಮೃತ್ಯುಬೀಜ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ||

ಕಾಲರೂಪಂ ಕಲಯತಾಂ ಕಾಲಕಾಲೇಶ ಕಾರಣ |
ಕಾಲಾದತೀತ ಕಾಲಸ್ಥ ಕಾಲಕಾಲ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ||

ಗುಣಾತೀತ ಗುಣಾಧಾರ ಗುಣಬೀಜ ಗುಣಾತ್ಮಕ |
ಗುಣೀಶ ಗುಣಿನಾಂ ಬೀಜ ಗುಣಿನಾಂ ಗುರವೇ ನಮಃ || ||

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವೇ ತತ್ಪರ |
ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜಸ್ವರೂಪೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ||

ಅಸಿತೇನ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಶ್ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ವರ್ಷಮೇಕಂ ಹವಿಷ್ಯಾಶೀ ಶಂಕರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ || ||

ಲಭೇತ್ ವೈಷ್ಣವಂ ಪುತ್ರಂ ಜ್ಞಾನಿನಂ ಚಿರಜೀವಿನಮ್ |
ದರಿದ್ರೋ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಮೂಕೋ ಭವತಿ ಪಣ್ಡಿತಃ || ||

ಅಭಾರ್ಯೋ ಲಭತೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ಸುಶೀಲಾಂ ಪತಿವ್ರತಾಮ್ |
ಇಹಲೋಕೇ ಸುಖಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಯಾತ್ಯನ್ತೇ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ || ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪುರಾ ದತ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಪ್ರಚೇತಸೇ |
ಪ್ರಚೇತಸೋತ್ತಮಂ ದತ್ತಂ ಸ್ವಪುತ್ರಾಯಾಸಿತಾಯ ಹಿ || ||

No comments:

Post a Comment