Thursday, February 28, 2013

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತೃಪಞ್ಚಕಮ್


ಧರ್ಮಶಾಸ್ತೃಪಞ್ಚಕಮ್

ಪಾದಾರವಿನ್ದಭಕ್ತಲೋಕಪಾಲನೈಕಲೋಲುಪಂ
ಸದಾರಪಾರ್ಶ್ವಮಾತ್ಮಜಾದಿಮೋದಕಂ ಸುರಾಧಿಪಮ್ |
ಉದಾರಮಾದಿನಾಥಭೂತನಾಥಮದ್ಭುತಾತ್ಮವೈಭವಂ
ಸದಾ ರವೀನ್ದುಕುಣ್ಡಲಂ ನಮಾಮಿ ಭಾಗ್ಯಸಮ್ಭವಮ್ || ||

ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣಂ ವಿಭೂತಿವೇತ್ರಭೂಷಣಂ
ಸುಪಾವನಂ ಸನಾತನಾದಿಸತ್ಯಧರ್ಮಪೋಷಣಮ್ |
ಅಪಾರಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಮಾತ್ಮಲಕ್ಷಣಂ ಸುಲಕ್ಷಣಂ
ಪ್ರಭಾಮನೋಹರಂ ಹರೀಶಭಾಗ್ಯಸಮ್ಭವಂ ಭಜೇ || ||

ಮೃಗಾಸನಂ ವರಾಸನಂ ಶರಾಸನಂ ಮಹೌಜಸಂ
ಜಗದ್ಧಿತಂ ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಚಿತ್ತರಙ್ಗಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ನಗಾಧಿರಾಜರಾಜಯೋಗಪೀಠಮಧ್ಯವರ್ತಿನಂ
ಮೃಗಾಙ್ಕಶೇಖರಂ ಹರೀಶಭಾಗ್ಯಸಮ್ಭವಂ ಭಜೇ || ||

ಸಮಸ್ತಲೋಕಚಿನ್ತಿತಪ್ರದಂ ಸದಾ ಸುಖಪ್ರದಂ
ಸಮುತ್ಥಿತಾಪದನ್ಧಕಾರಕೃನ್ತನಂ ಪ್ರಭಾಕರಮ್ |
ಅಮರ್ತ್ಯನೃತ್ತಗೀತವಾದ್ಯಲಾಲಸಂ ಮದಾಲಸಂ
ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭೂತನಾಥಮಾದಿಧರ್ಮಪಾಲಕಮ್ || ||

ಚರಾಚರಾನ್ತರಸ್ಥಿತ ಪ್ರಭಾಮನೋಹರ ಪ್ರಭೋ
ಸುರಾಸುರಾರ್ಚಿತಾಙ್ಘ್ರಿಪದ್ಮ ಭೂತನಾಯಕ |
ವಿರಾಜಮಾನವಕ್ತ್ರ ಭಕ್ತಮಿತ್ರ ವೇತ್ರಶೋಭಿತ
ಹರೀಶಭಾಗ್ಯಜಾತ ಸಾಧುಪಾರಿಜಾತ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ||
     

No comments:

Post a Comment