Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶಿವರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್
          (ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಕೃತಮ್)
 
ಚರಿತಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಪಾವನಮ್ |
ಅಪಾರಂ ಪರಮೋದಾರಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಸ್ಯಸಾಧನಮ್ || ||

ಗೌರೀವಿನಾಯಕೋಪೇತಂ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಕಮ್ |
ಶಿವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದಶಭುಜಂ ಶಿವರಕ್ಷಾಂಪಠೇನ್ನರಃ || ||

ಗಂಗಾಧರಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಫಾಲಮರ್ಧೇನ್ದುಶೇಖರಃ |
ನಯನೇ ಮದನಧ್ವಂಸೀ ಕರ್ಣೌ ಸರ್ಪವಿಭೂಷಣಃ || ||


ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಪುರಾರಾತಿಃ ಮುಖಂ ಪಾತು ಜಗತ್ಪತಿಃ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ವಾಗೀಶ್ವರಃ ಪಾತು ಕನ್ಧರಂ ಶಿತಿಕನ್ಧರಃ || ||

ಶ್ರೀಕಣ್ಠಃ ಪಾತು ಮೇ ಕಣ್ಠಂ ಸ್ಕನ್ಧೌ ವಿಶ್ವಧುರನ್ಧರಃ |
ಭುಜೌ ಭೂಭಾರಸಂಹರ್ತಾ ಕರೌ ಪಾತು ಪಿನಾಕಧೃಕ್ || ||

ಹೃದಯಂ ಶಂಕರಃ ಪಾತು ಜಠರಂ ಗಿರಿಜಾಪತಿಃ |
ನಾಭಿಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಪಾತು ಕಟಿಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಮ್ಬರಃ || ||

ಸಕ್ಥಿನೀ ಪಾತು ದೀನಾರ್ತಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ |
ಊರೂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಜಗದೀಶ್ವರಃ || ||

ಜಙ್ಘೇ ಪಾತು ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ಗಣಾಧಿಪಃ |
ಚರಣೌ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುಃ ಸರ್ವಾಂಗಾನಿ ಸದಾಶಿವಃ || ||

ಏತಾಂ ಶಿವಬಲೋಪೇತಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಯಃ ಸುಕೃತೀ ಪಠೇತ್ |
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸಕಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಶಿವಸಾಯೂಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ||

ಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಃ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ವಿಚರನ್ತಿ ಯೇ |
ದೂರಾದಾಶು ಪಲಾಯನ್ತೇ ಶಿವನಾಮಾಭಿರಕ್ಷಣಾತ್ || ೧೦ ||

ಅಭಯಙ್ಕರನಾಮೇದಂ ಕವಚಂ ಪಾರ್ವತೀಪತೇಃ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬಿಭರ್ತಿ ಯಃ ಕಣ್ಠೇ ತಸ್ಯ ವಶ್ಯಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ || ೧೧ ||

No comments:

Post a Comment