Wednesday, February 27, 2013

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್


ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್

ತ್ರಿದಲಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತ್ರಿಯಾಯುಷಂ |
ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ||

ತ್ರಿಶಾಖೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಹ್ಯಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ |
ಶಿವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ||

ಅಖಣ್ಡಬಿಲ್ವಪತ್ರೇಣ ಪೂಜಿತೇ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರೇ |
ಶುದ್ಧ್ಯನ್ತಿ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ||

ಸಾಲಗ್ರಾಮಶಿಲಾಮೇಕಾಂ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಜಾತು ಚಾರ್ಪಯೇತ್ |
ಸೋಮಯಜ್ಞಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ||

ದನ್ತಿಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾಜಪೇಯಶತಾನಿ |
ಕೋಟಿಕನ್ಯಾಮಹಾದಾನಂ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ||

ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಸ್ತನುತ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಂ |
ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ||

ದರ್ಶನಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ |
ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ||

ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಂ ಕಾಲಭೈರವದರ್ಶನಂ |
ಪ್ರಯಾಗೇಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹ್ಯೇಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ||

ತುಲಸೀಬಿಲ್ವನಿರ್ಗುಣ್ಡೀಜಂಬೀರಾಮಲಕಾನಿ |
ಪಞ್ಚಬಿಲ್ವಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಮ್ || ||

No comments:

Post a Comment