Wednesday, February 27, 2013

ಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್


ಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್
          (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಮ್)

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನನ್ತಂ ನಿತ್ಯಮನಾಕಾಶಂ ಪರಮಾಕಾಶಮ್
ಗೋಷ್ಠಪ್ರಾಙ್ಗಣರಿಙ್ಗಣಲೋಲಮನಾಯಾಸಂ ಪರಮಾಯಾಸಮ್ |
ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತನಾನಾಕಾರಮನಾಕಾರಂ ಭುವನಾಕಾರಮ್
ಕ್ಷ್ಮಾಮಾನಾಥಮನಾಥಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ || ||

ಮೃತ್ಸ್ನಾಮತ್ಸೀಹೇತಿ ಯಶೋದಾತಾಡನಶೈಶವಸನ್ತ್ರಾಸಮ್
ವ್ಯಾದಿತವಕ್ತ್ರಾಲೋಕಿತಲೋಕಾಲೋಕಚತುರ್ದಶಲೋಕಾಲಿಮ್ |
ಲೋಕತ್ರಯಪುರಮೂಲಸ್ತಂಭಂ ಲೋಕಾಲೋಕಮನಾಲೋಕಮ್
ಲೋಕೇಶಂ ಪರಮೇಶಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ || ||

ತ್ರೈವಿಷ್ಟಪರಿಪುವೀರಘ್ನಂ ಕ್ಷಿತಿಭಾರಘ್ನಂ ಭವರೋಗಘ್ನಮ್
ಕೈವಲ್ಯಂ ನವನೀತಾಹಾರಮನಾಹಾರಂ ಭುವನಾಹಾರಮ್ |
ವೈಮಲ್ಯಸ್ಫುಟಚೇತೋವೃತ್ತಿವಿಶೇಷಾಭಾಸಮನಾಭಾಸಮ್
ಶೈವಂ ಕೇವಲಶಾನ್ತಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ || ||

ಗೋಪಾಲಂ ಭೂಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಗೋಪಾಲಂ ಕುಲಗೋಪಾಲಮ್
ಗೋಪೀಖೇಲನಗೋವರ್ದ್ಧನಧೃತಿಲೀಲಾಲಾಲಿತಗೋಪಾಲಮ್ |
ಗೋಭಿರ್ನಿಗದಿತಗೋವಿನ್ದಸ್ಫುಟನಾಮಾನಂ ಬಹುನಾಮಾನಮ್
ಗೋಪೀಗೋಚರದೂರಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ || ||

ಗೋಪೀಮಣ್ಡಲಗೋಷ್ಠೀಭೇದಂ ಭೇದಾವಸ್ಥಮಭೇದಾಭಮ್
ಶಶ್ವತ್ಗೋಖುರನಿರ್ದ್ಧೂತೋದ್ಧತ ಧೂಲೀಧೂಸರಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ |
ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗೃಹೀತಾನನ್ದಮಚಿನ್ತ್ಯಂ ಚಿನ್ತಿತಸದ್ಭಾವಮ್
ಚಿನ್ತಾಮಣಿ ಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ || ||

ಸ್ನಾನವ್ಯಾಕುಲಯೋಷಿದ್ವಸ್ತ್ರಮುಪಾದಾಯಾಗಮುಪಾರೂಢಮ್
ವ್ಯಾದಿತ್ಸನ್ತೀರಥ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾ ತಾಃ ದಾತುಮುಪಾಕರ್ಷನ್ತಮ್ |
ನಿರ್ದ್ಧೂತದ್ವಯಶೋಕವಿಮೋಹಂ ಬುದ್ಧಂ ಬುದ್ಧೇರನ್ತಸ್ಥಮ್
ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಶರೀರಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ || ||

ಕಾನ್ತಂ ಕಾರಣಕಾರಣಮಾದಿಮನಾದಿಂ ಕಾಲಘನಾಭಾಸಮ್
ಕಾಲಿನ್ದೀಗತಕಾಲಿಯಶಿರಸಿ ಸುನೃತ್ಯನ್ತಂ ಮುಹುರತ್ಯನ್ತಮ್ |
ಕಾಲಂ ಕಾಲಕಲಾತೀತಂ  ಕಲಿತಾಶೇಷಂ ಕಲಿದೋಷಘ್ನಮ್
ಕಾಲತ್ರಯಗತಿಹೇತುಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ || ||

ವೃನ್ದಾವನಭುವಿ ವೃನ್ದಾರಕಗಣವೃನ್ದಾರಾಧಿತ ಪಾದಾಬ್ಜಮ್
ಕುನ್ದಾಭಾಮಲಮನ್ದಸ್ಮೇರಸುಧಾನನ್ದಂ ಸುಮಹಾನನ್ದಮ್ |
ವನ್ದ್ಯಾಶೇಷಮಹಾಮುನಿಮಾನಸವನ್ದ್ಯಾನನ್ದಪದದ್ವನ್ದ್ವಂ
ವನ್ದ್ಯಾಶೇಷಗುಣಾಬ್ಧಿಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಮ್ || ||

ಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಮೇತದಧೀತೇ ಗೋವಿನ್ದಾರ್ಪಿತಚೇತೋ ಯೋ
ಗೋವಿನ್ದಾಚ್ಯುತ ಮಾಧವ ವಿಷ್ಣೋ ಗೋಕುಲನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣೇತಿ |
ಗೋವಿನ್ದಾಙ್ಘ್ರಿಸರೋಜಧ್ಯಾನಸುಧಾಜಲಧೌತಸಮಸ್ತಾಘೋ
ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಾಮೃತಮನ್ತಃಸ್ಥಂ ಸಮಭ್ಯೇತಿ || ||
             

No comments:

Post a Comment