Wednesday, February 27, 2013

ಅರ್ದ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್


ಅರ್ದ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಷ್ಟಕಮ್
      (ಉಪಮನ್ಯುಕೃತಂ)
ಅಂಭೋಧರಶ್ಯಾಮಲಕುನ್ತಲಾಯೈ
ತಟಿತ್ಪ್ರಭಾತಾಮ್ರಜಟಾಧರಾಯ |
ನಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಪ್ರದೀಪ್ತರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲಕುಣ್ಡಲಾಯೈ
ಸ್ಫುರನ್ಮಹಾಪನ್ನಗಭೂಷಣಾಯ |
ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಮನ್ದಾರಮಾಲಾಕಲಿತಾಲಕಾಯೈ
ಕಪಾಲಮಾಲಾಙ್ಕಿತಕನ್ಧರಾಯ |
ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಯೈ ದಿಗಂಬರಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಕಸ್ತೂರಿಕಾಕುಙ್ಕುಮಲೇಪನಾಯೈ
ಶ್ಮಶಾನಭಸ್ಮಾತ್ತವಿಲೇಪನಾಯ |
ಕೃತಸ್ಮರಾಯೈ ವಿಕೃತಸ್ಮರಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಪಾದಾರವಿನ್ದಾರ್ಪಿತಹಂಸಕಾಯೈ
ಪಾದಾಬ್ಜರಾಜತ್ಫಣಿನೂಪುರಾಯ |
ಕಲಾಮಯಾಯೈ ವಿಕಲಾಮಯಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಪ್ರಪಞ್ಚಸೃಷ್ಟ್ಯುನ್ಮುಖಲಾಸ್ಯಕಾಯೈ
ಸಮಸ್ತಸಂಹಾರಕತಾಣ್ಡವಾಯ |
ಸಮೇಕ್ಷಣಾಯೈ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಪ್ರಫುಲ್ಲನೀಲೋತ್ಪಲಲೋಚನಾಯೈ
ವಿಕಾಸಿಪಙ್ಕೇರುಹಲೋಚನಾಯ |
ಜಗಜ್ಜನನ್ಯೈ ಜಗದೇಕಪಿತ್ರೇ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಅನ್ತರ್ಬಹಿಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಮಧಸ್ಚ ಮಧ್ಯೇ
ಪುರಶ್ಚ ಪಶ್ಚಾಚ್ಚ ವಿದಿಕ್ಷು ದಿಕ್ಷು |
ಸರ್ವಂಗತಾಯೈ ಸಕಲಂಗತಾಯ
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಅರ್ದ್ಧನಾರೀಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಂ ಉಪಮನ್ಯುಕೃತಂ ತ್ವಿದಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಶಿವ

No comments:

Post a Comment