Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಪಞ್ಚಕಮ್


 ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಪಞ್ಚಕಮ್

ರಕ್ತಾಮ್ಭೋರುಹದರ್ಪಭಞ್ಜನಮಹಾಸೌನ್ದರ್ಯನೇತ್ರದ್ವಯಮ್
ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಲಂಬಿಹೇಮಮಕುಟಂ ರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲತ್ ಕುಣ್ಡಲಮ್ |
ವರ್ಷಾಮೇಘಸಮಾನನೀಲವಪುಷಂ ಗ್ರೈವೇಯಹಾರಾನ್ವಿತಮ್
ಪರ್ಶ್ವೇ ಚಕ್ರಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ನೀಲಾದ್ರಿನಾಥಂ ಭಜೇ || ||

ಫುಲ್ಲೇನ್ದೀವರಲೋಚನಂ ನವಘನಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಾಕೃತಿಮ್
ವಿಶ್ವೇಶಂ ಕಮಲಾವಿಲಾಸವಿಲಸತ್ ಪಾದಾರವಿನ್ದದ್ವಯಮ್ |
ದೈತ್ಯಾರಿಂ ಸಕಲೇನ್ದುಮಣ್ಡಿತಮುಖಂ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಹಸ್ತದ್ವಯಮ್
ವನ್ದೇ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಾಲಯಮ್ || ||

ಉದ್ಯನ್ನೀರದನೀಲಸುನ್ದರತನುಂ ಪೂರ್ಣೇನ್ದುಬಿಮ್ಬಾನನಮ್
ರಾಜೀವೋತ್ಪಲಪತ್ರನೇತ್ರಯುಗಲಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಂನಿಧಿಮ್ |
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸಕಲಾರ್ತಿನಾಶನಕರಂ ಚಿನ್ತಾಬ್ಧಿಚಿನ್ತಾಮಣಿಮ್
ವನ್ದೇ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ನೀಲಾದ್ರಿಚೂಡಾಮಣಿಮ್ || ||

ನೀಲಾದ್ರೌ ಶಙ್ಖಮಧ್ಯೇ ಶತದಲಕಮಲೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಮ್
ಸರ್ವಾಲಙ್ಕಾರಯುಕ್ತಂ ನವಘನರುಚಿರಂ ಸಂಯುತಂ ಚಾಗ್ರಜೇನ |
ಭದ್ರಾಯಾ ವಾಮಭಾಗೇ ರಥಚರಣಯುತಂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಮ್
ವೇದಾನಾಂ ಸಾರಮೀಶಂ ಸುಜನಪರಿವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮತಾತಂ ಸ್ಮರಾಮಿ || ||

ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಶೋಭಿತಲಾಙ್ಗಲಂ ಸಮುಸಲಂ ಕಾದಮ್ಬರೀಚಞ್ಚಲಮ್
ರತ್ನಾಢ್ಯಂ ವರಕುಣ್ಡಲಂ ಭುಜಬಲೇನಾಕ್ರಾನ್ತಭೂಮಣ್ಡಲಮ್ |
ವಜ್ರಾಭಾಮಲಚಾರುಗಣ್ಡಯುಗಲಂ ನಾಗೇನ್ದ್ರಚೂಡೋಜ್ಜ್ವಲಮ್
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚಪಲಂ ಶಶಾಙ್ಕಧವಲಂ ಶ್ರೀಕಾಮಪಾಲಂ ಭಜೇ || ||

No comments:

Post a Comment