Thursday, February 28, 2013

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತೃಸ್ತುತಿದಶಕಮ್


ಧರ್ಮಶಾಸ್ತೃಸ್ತುತಿದಶಕಮ್

ಆಶಾನುರೂಪಫಲದಂ ಚರಣಾರವಿನ್ದ-
ಭಾಜಾಮಪಾರಕರುಣಾರ್ಣವಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಮ್ |
ನಾಶಾಯ ಸರ್ವವಿಪದಾಮಪಿ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ
ಈಶಾನಕೇಶವಭುವಂ ಭುವನೈಕನಾಥಮ್ || ||

ಪಿಞ್ಛಾವಲೀವಲಯಿತಾಕಲಿತಪ್ರಸೂನ-
ಸಂಜಾತಕಾನ್ತಿಭರಭಾಸುರಕೇಶಭಾರಮ್ |
ಶಿಞ್ಜಾನಮಞ್ಜುಮಣಿಭೂಷಿತರಞ್ಜಿತಾಙ್ಗಂ
ಚನ್ದ್ರಾವತಂಸಹರಿನನ್ದನಮಾಶ್ರಯಾಮಿ || ||

ಆಲೋಲನೀಲಲಲಿತಾಲಕಹಾರರಮ್ಯಂ
ಆಕಮ್ರನಾಸಮರುಣಾಧರಮಾಯತಾಕ್ಷಮ್ |
ಆಲಮ್ಬನಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥಂ
ಆನಮ್ರಲೋಕಹರಿನನ್ದನಮಾಶ್ರಯಾಮಿ || ||

ಕರ್ಣಾವಲಮ್ಬಿಮಣಿಕುಣ್ಡಲಭಾಸಮಾನ-
ಗಣ್ಡಸ್ಥಲಂ ಸಮುದಿತಾನನಪುಣ್ಡರೀಕಮ್ |
ಅರ್ಣೋಜನಾಭಹರಯೋರಿವ ಮೂರ್ತಿಮನ್ತಂ
ಪುಣ್ಯಾತಿರೇಕಮಿವ ಭೂತಪತಿಂ ನಮಾಮಿ || ||

ಉದ್ದಣ್ಡಚಾರುಭುಜದಣ್ಡಯುಗಾಗ್ರಸಂಸ್ಥ-
ಕೋದಣ್ಡಬಾಣಮಹಿತಾನ್ತಮದಾನ್ತವೀರ್ಯಮ್ |
ಉದ್ಯತ್ಪ್ರಭಾಪಟಲದೀಪ್ರಮದಭ್ರಸಾರಂ
ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಭಾಪತಿಮಹಂ ಪ್ರಣತೋ ಭವಾಮಿ || ||

ಮಾಲೇಯಪಙ್ಕಸಮಲಙ್ಕೃತಭಾಸಮಾನ-
ದೋರನ್ತರಾಲತರಲಾಮಲಹಾರಜಾಲಮ್ |
ನೀಲಾತಿನಿರ್ಮಲದುಕೂಲಧರಂ ಮುಕುನ್ದ-
ಕಾಲಾನ್ತಕಪ್ರತಿನಿಧಿಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ||

ಯತ್ಪಾದಪಙ್ಕಜಯುಗಂ ಮುನಯೋಽಪ್ಯಜಸ್ರಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಜನ್ತಿ ಭವರೋಗನಿವಾರಣಾಯ |
ಪುತ್ರಂ ಪುರಾನ್ತಕಮುರಾನ್ತಕಯೋರುದಾರಂ
ನಿತ್ಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮಮಿತ್ರಕುಲಾನ್ತಕಂ ತಮ್ || ||

ಕಾನ್ತಂ ಕಲಾಯಕುಸುಮದ್ಯುತಿ ಲೋಭನೀಯ-
ಕಾನ್ತಿಪ್ರವಾಹವಿಲಸತ್ ಕಮನೀಯರೂಪಮ್ |
ಕಾನ್ತಾತನೂಜಸಹಿತಂ ನಿಖಿಲಾಮಯೌಘ
ಶನ್ತಿಪ್ರದಂ ಪ್ರಮಥನಾಥಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ||

ಭೂತೇಶ ಭೂರಿಕರುಣಾಮೃತಪೂರಪೂರ್ಣ-
ವಾರಾನ್ನಿಧೇ ವರದ ಭಕ್ತಜನೈಕಬನ್ಧೋ |
ಪಾಯಾತ್ ಭವಾನ್ ಪ್ರಣತಮೇನಮಪಾರಘೋರ-
ಸಂಸಾರಭೀತಮಿಹ ಮಾಮಖಿಲಾಮಯೇಭ್ಯಃ || ||

ಹೇ ಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ಭವದೀಯಚಾರು-
ಪಾದಾಮ್ಬುಜೇ ಭವತು ಭಕ್ತಿರಚಞ್ಚಲಾ ಮೇ |
ನಾಥಾಯ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಭಜತಾಂ ಭವಾಬ್ಧಿ-
ಪೋತಾಯ ನಿತ್ಯಮಖಿಲಾಙ್ಗಭುವೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧೦ ||
     

No comments:

Post a Comment