Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅಕ್ಷಾದಿರಾಕ್ಷಸಹರಂ ದಶಕಣ್ಠದರ್ಪ-
ನಿರ್ಮೂಲನಂ ರಘುವರಾಙ್ಘ್ರಿಸರೋಜಭಕ್ತಮ್ |
ಸೀತಾವಿಷಹ್ಯದುಃಖನಿವಾರಕಂ ತಂ
ವಾಯೋಃ ಸುತಂ ಗಿಲಿತಭಾನುಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ||

ಮಾಂ ಪಶ್ಯ ಪಶ್ಯ ಹನುಮನ್ ನಿಜದೃಷ್ಟಿಪಾತೈಃ
ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಪರಿತೋ ರಿಪುದುಃಖವರ್ಗಾತ್ |
ವಶ್ಯಾಂ ಕುರು ತ್ರಿಜಗತೀಂ ವಸುಧಾಧಿಪಾನಾಂ
ಮೇ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಮಹತೀಂ ವಸುಧಾಂ ಶ್ರಿಯಂ || ||

ಆಪದ್ಭ್ಯೋ ರಕ್ಷ ಸರ್ವತ್ರ ಆಞ್ಜನೇಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ಬನ್ಧನಂ ಛಿನ್ಧಿ ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಕಪಿವೀರ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ||

ದುಷ್ಟರೋಗಾನ್ ಹನ ಹನ ರಾಮದೂತ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ಉಚ್ಚಾಟಯ ರಿಪೂನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಮೋಹನಂ ಕುರು ಭೂಭುಜಾಮ್ || ||

ವಿದ್ವೇಷಿಣೋ ಮಾರಯ ತ್ವಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ಸರ್ವದಾ |
ಸಞ್ಜೀವಪರ್ವತೋದ್ಧಾರ ಮನೋದುಃಖಂ ನಿವಾರಯ || ||

ಘೋರಾನುಪದ್ರವಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ನಾಶಯಾಕ್ಷಾಸುರಾನ್ತಕ |
ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಹನೂಮನ್ತಂ ನರಃ ಶ್ರದ್ಧಾಸಮನ್ವಿತಃ || ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಸಹಿತಃ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ | |

No comments:

Post a Comment