Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಪಞ್ಚರತ್ನಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ಪಞ್ಚರತ್ನಸ್ತೋತ್ರಮ್
          (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಮ್)

ವೀತಾಖಿಲವಿಷಯೇಚ್ಛಂ ಜಾತಾನನ್ದಾಶ್ರುಪುಲಕಮತ್ಯಚ್ಛಮ್ |
ಸೀತಾಪತಿದೂತಾಖ್ಯಂ ವಾತಾತ್ಮಜಮದ್ಯಭಾವಯೇ ಹೃದ್ಯಮ್ || ||

ತರುಣಾರುಣಮುಖಕಮಲಂ ಕರುಣಾರಸಪೂರಪೂರಿತಾಪಾಙ್ಗಮ |
ಸಞ್ಜೀವನಮಾಶಾಸೇ ಮಞ್ಜುಲಮಹಿಮಾನಮಞ್ಜನಾಭಾಗ್ಯಮ್ || ||

ಶಂಬರವೈರಿಶರಾತಿಗಮಮ್ಬುಜದಲವಿಪುಲಲೋಚಾನೋದಾರಮ್ |
ಕಮ್ಬುಗಲಮನಿಲದಿಷ್ಟಂ ಬಿಮ್ಬಜ್ವಲಿತೋಷ್ಠಮೇಕಮಾಲಮ್ಬೇ || ||

ದೂರೀಕೃತಸೀತಾರ್ತಿಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತರಾಮವೈಭವಸ್ಫೂರ್ತಿಃ |
ದಾರಿತದಶಮುಖಕೀರ್ತಿಃ ಪುರತೋ ಮಮ ಭಾತು ಹನುಮತೋ ಮೂರ್ತಿಃ || ||

ವಾನರನಿಕರಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ದಾನವಕುಲಕುಮುದರವಿಕರಸದೃಶಮ್ |
ದೀನಜನಾವನದೀಕ್ಷಂ ಪವನತಪಃಪಾಕಪುಂಜಮದ್ರಾಕ್ಷಮ್ || ||

ಏತತ್ ಪವನಸುತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಯಃ ಪಠತಿ ಪಞ್ಚರತ್ನಾಖ್ಯಮ್ |
ಚಿರಮಿಹ ನಿಖಿಲಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಭುಕ್ತ್ವಾ
ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಭವತಿ || ||

No comments:

Post a Comment