Wednesday, February 27, 2013

ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಮ್
    (ಸ್ಕಾನ್ದಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್)

ಸತ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಪರಲೋಕಹಿತಂ ಬ್ರವೀಮಿ
ಸಾರಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯುಪನಿಷದ್ಧೃದಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ |
ಸಂಸಾರಮುಲ್ಬಣಮಸಾರಮವಾಪ್ಯ ಜನ್ತೋಃ
ಸಾರೋಽಯಮೀಶ್ವರಪದಾಮ್ಬುರುಹಸ್ಯ ಸೇವಾ || ||

ಯೇ ನಾರ್ಚಯನ್ತಿ ಗಿರಿಶಂ ಸಮಯೇ ಪ್ರದೋಷೇ
ಯೇ ನಾರ್ಚಿತಂ ಶಿವಮಪಿ ಪ್ರಣಮನ್ತಿ ಚಾನ್ಯೇ |
ಯೇ ತತ್ಕಥಾಂ ಶ್ರುತಿಪುಟೈಃ ಪಿಬನ್ತಿ ಮೂಢಾಃ
ತೇ ಜನ್ಮಜನ್ಮಸು ಭವನ್ತಿ ನರಾಃ ದರಿದ್ರಾಃ || ||

ಯೇ ವೈ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ
ಕುರ್ವನ್ತ್ಯನನ್ಯಮನಸೋಽಙ್ಘ್ರಿಸರೋಜಪೂಜಾಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರವೃದ್ಧಧನಧಾನ್ಯಕಲತ್ರಪುತ್ರ-
ಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪದಧಿಕಾಸ್ತ ಇಹೈವ ಲೋಕೇ || ||

ಕೈಲಾಸಶೈಲಭವನೇ ತ್ರಿಜಗಜ್ಜನಿತ್ರೀಮ್
ಗೌರೀಂ ನಿವೇಶ್ಯ ಕನಕಾಞ್ಚಿತರತ್ನಪೀಠೇ |
ನೃತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಮಭಿವಾಞ್ಛತಿ ಶೂಲಪಾಣೌ
ದೇವಾಃ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯೇ ನು ಭಜನ್ತಿ ಸರ್ವೇ || ||


ವಾಗ್ದೇವೀ ಧೃತವಲ್ಲಕೀ ಶತಮಖೋ ವೇಣುಂ ದಧತ್ ಪದ್ಮಜಃ
ತಾಲೋನ್ನಿದ್ರಕರಾ ರಮಾ ಭಗವತೀ ಗೇಯಪ್ರಯೋಗಾನ್ವಿತಾ |
ವಿಷ್ಣುಃ ಸಾನ್ದ್ರಮೃದಙ್ಗವಾದನಪಟುಃ ದೇವಾಃ ಸಮನ್ತಾತ್ ಸ್ಥಿತಾಃ
ಸೇವನ್ತೇ ತಮನು ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ದೇವಂ ಮೃಡಾನೀಪತಿಮ್ || ||

ಗನ್ಧರ್ವಯಕ್ಷಪತಗೋರಗಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯ-
ವಿದ್ಯಾಧರಾಮರವರಾಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಶ್ಚ |
ಯೇಽನ್ಯೇ ತ್ರಿಲೋಕನಿಲಯಾಃ ಸಹಭೂತವರ್ಗಾಃ
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರದೋಷಸಮಯೇ ಹರಪಾರ್ಶ್ವಸಂಸ್ಥಾಃ || ||

ಅತಃ ಪ್ರದೋಷೇ ಶಿವ ಏಕ ಏವ
ಪೂಜ್ಯೋಽಥ ನಾನ್ಯೇ ಹರಿಪದ್ಮಜಾದ್ಯಾಃ |
ತಸ್ಮಿನ್ ಮಹೇಶೇ ವಿಧಿನೇಜ್ಯಮಾನೇ
ಸರ್ವೇ ಪ್ರಸೀದನ್ತಿ ಸುರಾಧಿನಾಥಾಃ || ||
  

No comments:

Post a Comment