Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀರುದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್


. ಶ್ರೀರುದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್
(ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಲಸೀದಾಸಕೃತಮ್)

ನಮಾಮೀಶಮೀಶಾನನಿರ್ವಾಣರೂಪಂ
ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಅಜಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರೀಹಂ
ಚಿದಾಕಾರಮಾಕಾಶವಾಸಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ||

ನಿರಾಕಾರಮೋಙ್ಕಾರಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ
ಗಿರಾಜ್ಞಾನಗೋತೀತಮೀಶಂ ಗಿರೀಶಮ್ |
ಕರಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಕೃಪಾಲಂ
ಗುಣಾಕಾರಸಂಸಾರಪಾರಂ ನತೋಽಹಮ್ || ||

ತುಷಾರಾದ್ರಿಸಙ್ಕಾಶಗೌರಂ ಗಭೀರಂ
ಮನೋಭೂತಕೋಟಿಪ್ರಭಾಸೀ ಶರೀರಮ್ |
ಸ್ಫುರನ್ಮೌಲಿಕಲ್ಲೋಲಿನೀ ಚಾರುಗಙ್ಗಾ
ಲಸದ್ಭಾಲಬಾಲೇನ್ದು ಕನ್ಠೇ ಭುಜಙ್ಗಮ್ || ||

ಚಲತ್ಕುಣ್ಡಲಂ ಶುಭ್ರನೇತ್ರಂ ವಿಶಾಲಂ
ಪ್ರಸನ್ನಾನನಂ ನೀಲಕಣ್ಠಂ ದಯಾಲುಮ್ |
ಮೃಗಾಧೀಶಚರ್ಮಾಮ್ಬರಂ ಮುಣ್ಡಮಾಲಂ
ಪ್ರಿಯಂ ಶಂಕರಂ ಸರ್ವನಾಥಂ ಭಜಾಮಿ || ||

ಪ್ರಚಣ್ಡಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಂ ಪರೇಶ-
ಮಖಣ್ಡಂ ಭಜೇ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ತ್ರಯೀಶೂಲನಿರ್ಮೂಲನಂ ಶೂಲಪಾಣಿಂ
ಭಜೇಽಹಂ ಭವಾನೀಪತಿಂ ಭಾವಗಮ್ಯಮ್ || ||

ಕಲಾತೀತಕಲ್ಯಾಣಕಲ್ಪಾನ್ತಕಾರೀ
ಸದಾಸಜ್ಜನಾನನ್ದದಾತಾ ಪುರಾರಿಃ |
ಚಿದಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಮೋಹಾಪಹಾರೀ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಮನ್ಮಥಾರೇ || ||

ಯಾವದ್ಶಿವಾನಾಥಪಾದಾರವಿನ್ದಂ
ಭಜನ್ತೀಹಲೋಕೇ ಪರೇ ವಾ ನರಾಣಾಂ |
ತಾವದ್ಸುಖಂ ಶಾನ್ತಿ ಸನ್ತಾಪನಾಶಂ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸ || ||


ಜಾನಾಮಿ ಯೋಗಂ ಜಪಂ ನೈವ ಪೂಜಾಂ
ನತೋಽಹಂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ದೇವ ತುಭ್ಯಮ್ |
ಜರಾಜನ್ಮದುಃಖೌಘತಾತಪ್ಯಮಾನಂ
ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಶಾಪಾನ್ನಮಾಮೀಶ ಶಂಭೋ || ||

ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಪ್ರೇಣ ಹರತುಷ್ಟಯೇ |
ಯೇ ಪಠನ್ತಿ ನರಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತೇಷಾಂ ಶಂಭುಃ ಪ್ರಸೀದತಿ || ||
       

No comments:

Post a Comment