Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಜಯಜಯಕಾರಧ್ಯಾನಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶಿವಜಯಜಯಕಾರಧ್ಯಾನಸ್ತೋತ್ರಮ್
 
ಸ್ಫಟಿಕಪ್ರತಿಭಟಕಾನ್ತ ವಿರಚಿತಕಲಿಮಲಶಾನ್ತ |
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಜಯ ಕೈಲಾಸಪತೇ || ||

ಗಂಗಾಧರಪಿಂಗಲಜಟ ಹೃತಶರಣಾಗತಸಙ್ಕಟ |
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಜಯ ಕೈಲಾಸಪತೇ || ||

ಬಾಲಸುಧಾಕರಶೇಖರ ಭಾಲಲಸದ್ವೈಶ್ವಾನರ |
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಜಯ ಕೈಲಾಸಪತೇ || ||

ಪದ್ಮದಲಾಯತಲೋಚನ ದೃಢಭವಬನ್ಧನಮೋಚನ |
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಜಯ ಕೈಲಾಸಪತೇ || ||

ಮನ್ದಮಧುರಹಾಸವದನ ನಿರ್ಜಿತದುರ್ಲಸಿತಮದನ |
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಜಯ ಕೈಲಾಸಪತೇ || ||

ಸನಕಾದಿಕವನ್ದ್ಯಚರಣ ದುಸ್ತರಭವಸಿನ್ಧುತರಣ |
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಜಯ ಕೈಲಾಸಪತೇ || ||

ಲಾಲಿತಬಾಲಗಜಾನನ ಕಲಿತಮಹಾಪಿತೃಕಾನನ |
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಜಯ ಕೈಲಾಸಪತೇ || ||

ಸಚ್ಚಿದ್ಘನಸುಖಸಾರ ಲೀಲಾಪೀತಮಹಾಗರ |
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಜಯ ಕೈಲಾಸಪತೇ || ||

ಗಿರಿಜಾಶ್ಲಿಷ್ಟಾರ್ಧತನೋ ಕಲ್ಪಿತಗಿರಿರಾಜಧನೋ |
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಜಯ ಕೈಲಾಸಪತೇ || ||
   

No comments:

Post a Comment