Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ಪರ್ವತೀಪರಮೇಶ್ವರಧ್ಯಾನಮ್


ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀಪರಮೇಶ್ವರಧ್ಯಾನಮ್

ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿರಾಮಯಂ ವಸ್ತು ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯಾಧಿಕಂ |
ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಮ್ || ||

ಗಂಗಾಧರಂ ಶಶಿಧರಂ ಜಟಾಮಕುಟಶೋಭಿತಂ |
ಶ್ವೇತಭೂತಿತ್ರಿಪುಣ್ಡ್ರೇಣ ವಿರಾಜಿತಲಲಾಟಕಮ್ || ||

ಲೋಚನತ್ರಯಸಂಪನ್ನಂ ಸ್ವರ್ಣಕುಣ್ಡಲಶೋಭಿತಂ |
ಸ್ಮೇರಾನನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರೋಪಶೋಭಿತಮ್ || ||

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಸುಧಾಕುಮ್ಭಂ ಚಿನ್ಮಯೀಂ ಮುದ್ರಿಕಾಮಪಿ |
ಪುಸ್ತಕಂ ಭುಜೈರ್ದ್ದಿವ್ಯೈಃ ದಧಾನಂ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಮ್ || ||

ಶ್ವೇತಾಮ್ಬರಧರಂ ಶ್ವೇತಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಂ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತಾರಂ ವಟಮೂಲನಿವಾಸಿನಮ್ || ||

ವಾಮಾಙ್ಕ್ವ್ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ ಗೌರೀಂ ಬಾಲಾರ್ಕಾಯುತಸನ್ನಿಭಾಂ |
ಜಪಾಕುಸುಮಸಾಹಸ್ರಸಮಾನಶ್ರಿಯಮೀಶ್ವರೀಮ್ || ||

ಸುವರ್ಣರತ್ನಖಚಿತಮಕುಟೇನ ವಿರಾಜಿತಾಂ |
ಲಲಾಟಪಟ್ಟಸಂರಾಜತ್ಸಂಲಗ್ನತಿಲಕಾಞ್ಚಿತಾಮ್ || ||

ರಾಜೀವಾಯತನೇತ್ರಾನ್ತಾಂ ನೀಲೋತ್ಪಲದಲೇಕ್ಷಣಾಂ |
ಸಂತಪ್ತಹೇಮರಚಿತ ತಾಟಙ್ಕಾಭರಣಾನ್ವಿತಾಮ್ || ||

ತಾಮ್ಬೂಲಚರ್ವಣರತರಕ್ತಜಿಹ್ವಾವಿರಾಜಿತಾಮ್  |
ಪತಾಕಾಭರಣೋಪೇತಾಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರೋಪಶೋಭಿತಾಮ್ || ||

ಸ್ವರ್ಣಕಙ್ಕಣಸಂಯುಕ್ತೈಃ ಚತುರ್ಭಿರ್ಬಾಹುಭಿರ್ಯುತಾಂ  |
ಸುವರ್ಣರತ್ನಖಚಿತ ಕಾಞ್ಚೀದಾಮವಿರಾಜಿತಾಮ್ || ||

ಕದಲೀಲಲಿತಸ್ತಮ್ಭಸನ್ನಿಭೋರುಯುಗಾನ್ವಿತಾಂ |
ಶ್ರಿಯಾ ವಿರಾಜಿತಪದಾಂ ಭಕ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಮ್ || ೧೧ ||

ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟಹೃದ್ಬಾಹೂ ಗೌರೀಶಂಕರಸಂಜ್ಞಕಂ  |
ಸನಾತನಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮವ್ಯಯಮ್ || ೧೨ ||

ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಜಗತಾಮೀಶ್ವರಂ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ |

No comments:

Post a Comment