Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್


. ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಮದಕಲಙ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಶಿಕೋಟಿ
ಶ್ರೀಧರ ಮನೋಹರ ಸಟಾಪಟಲಕಾನ್ತ |
ಪಾಲಯ ಕೃಪಾಲಯ ಭವಾಮ್ಬು ನಿಮಗ್ನಮ್
ದೈತ್ಯವರಕಾಲ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ||

ಪದಕಮಲಾವನತ-ಪಾತಕಿಜನಾನಾಮ್
ಪಾತಕ ದವಾನಲ ಪತತ್ರಿ ವರಕೇತೋ |
ಭಾವನ ಪರಾಯಣ ಭವಾರ್ತಿಹರಯಾ ಮಾಮ್
ಪಾಹಿ ಕೃಪಯೈವ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ||

ತುಙ್ಗನಖಪಙ್ಕ್ತಿ ದಲಿತಾಸುರವರಾಸೃಕ್-
ಪಙ್ಕನವ ಕುಙ್ಕುಮ ವಿಪಙ್ಕಿಲ ಮಹೋರಃ |
ಪಣ್ಡಿತ ನಿಧಾನ ಕಮಲಾಲಯ ನಮಸ್ತೇ
ಪಙ್ಕಜ ನಿಷಣ್ಣ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ||

ಮೌಲಿಷು ವಿಭೂಷಣಮಿವಾಮರವರಾಣಾಮ್
ಯೋಗಿ ಹೃದಯೇಷು ಶಿರಸ್ಸು ನಿಗಮಾನಾಮ್ |
ರಾಜದರವಿನ್ದ ರುಚಿರಂ ಪದಯುಗಂ ತೇ
ಧೇಹಿ ಮಮ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ||

ವಾರಿಜವಿಲೋಚನ ಮದನ್ತಿಮ ದಶಾಯಾಮ್
ಕ್ಲೇಶವಿವಶೀಕೃತ ಸಮಸ್ತಕರಣಾಯಾಮ್ |
ಏಹಿ ರಮಯಾಸಹ ಶರಣ್ಯ ವಿಹಗಾನಾಮ್
ನಾಥಮಧಿರುಹ್ಯ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ||

ಹಾಟಕ ಕಿರೀಟ ವರಹಾರ ವನಮಾಲಾ
ತಾರರಶನಾ ಮಕರ ಕುಣ್ಡಲ ಮಣೀನ್ದ್ರೈಃ |
ಭೂಷಿತಮಶೇಷನಿಲಯಂ ತವ ವಪುರ್ಮೇ
ಚೇತಸಿ ಚಕಾಸ್ತು ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ||

ಇನ್ದುರವಿ ಪಾವಕ ವಿಲೋಚನ ರಮಾಯಾ-
ಮನ್ದಿರ ಮಹಾಭುಜ ಲಸದ್ವರ ರಥಾಙ್ಗ |
ಸುನ್ದರ ಚಿರಾಯ ರಮತಾಂ ತ್ವಯಿ ಮನೋ
ನನ್ದಿತ ಸುರೇಶ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ||

ಮಾಧವ ಮುಕುನ್ದ ಮಧುಸೂದನ ಮುರಾರೇ
ವಾಮನ ನೃಸಿಂಹ ಶರಣಂ ಭವ ನತಾನಾಮ್ |
ಕಾಮದ ಘೃಣಿನ್ ನಿಖಿಲಕಾರಣ ನಯೇಯಮ್
ಕಾಲಮಮರೇಶ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ||

ಅಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸಕಲ ಪಾತಕಭಯಘ್ನಮ್
ಕಾಮದಮಶೇಷದುರಿತಾಮಯರಿಪುಘ್ನಮ್ |
ಯಃ ಪಠತಿ ಸನ್ತತಮಶೇಷನಿಲಯಂ ತೇ
ಗಚ್ಛತಿ ಪದಂ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ||
           ***
 

No comments:

Post a Comment