Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವತಾಣ್ಡವಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶಿವತಾಣ್ಡವಸ್ತೋತ್ರಮ್
            (ರಾವಣಕೃತಂ)
ಜಟಾಟವೀಗಲಜ್ಜಲಪ್ರವಾಹಪಾವಿತಸ್ಥಲೇ
ಗಲೇಽವಲಮ್ಬ್ಯ ಲಮ್ಬಿತಾಂ ಭುಜಙ್ಗತುಙ್ಗಮಾಲಿಕಾಮ್ |
ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮನ್ನಿನಾದವಡ್ಡಮರ್ವಯಂ
ಚಕಾರ ಚಣ್ಡತಾಣ್ಡವಂ ತನೋತು ನಃ ಶಿವಃ ಶಿವಮ್ || ||

ಜಟಾಕಟಾಹಸಂಭ್ರಮಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀ-
ವಿಲೋಲವೀಚಿವಲ್ಲರೀವಿರಾಜಮಾನಮೂರ್ಧನಿ |
ಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲಲ್ಲಲಾಟಪಟ್ಟಪಾವಕೇ
ಕಿಶೋರಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿಃ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ || ||

ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರನನ್ದಿನೀ ವಿಲಾಸಬನ್ಧುಬನ್ಧುರ-
ಸ್ಫುರದ್ದಿಗನ್ತಸನ್ತತಿ ಪ್ರಮೋದಮಾನಮಾನಸೇ |
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಧೋರಣೀ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಾಪದಿ
ಕ್ವಚಿದ್ದಿಗಂಬರೇ ಮನೋ ವಿನೋದಮೇತು ವಸ್ತುನಿ || ||

ಜಟಾಭುಜಙ್ಗಪಿಙ್ಗಲಸ್ಫುರತ್ಫಣಾಮಣಿಪ್ರಭಾ-
ಕದಂಬಕುಙ್ಕುಮದ್ರವ ಪ್ರಲಿಪ್ತ ದಿಗ್ವಧೂಮುಖೇ |
ಮದಾನ್ಧಸಿನ್ಧುರಸ್ಫುರತ್ತ್ವಗುತ್ತರೀಯ ಮೇದುರೇ
ಮನೋ ವಿನೋದಮದ್ಭುತಂ ಬಿಭರ್ತು ಭೂತಭರ್ತರಿ || ||

ಸಹಸ್ರಲೋಚನಪ್ರಭೃತ್ಯಶೇಷಲೇಖಶೇಖರ-
ಪ್ರಸೂನಧೂಲಿಧೋರಣೀವಿಧೂಸರಾಙ್ಘ್ರಿಪೀಠಭೂಃ |
ಭುಜಙ್ಗರಾಜಮಾಲಯಾ ನಿಬದ್ಧಜಾಟಜೂಟಕಃ
ಶ್ರಿಯೈ ಚಿರಾಯ ಜಾಯತಾಂ ಚಕೋರಬನ್ಧುಶೇಖರಃ || ||

ಲಲಾಟಚತ್ವರಜ್ವಲದ್ಧನನ್ಜಯಸ್ಫುಲಿಙ್ಗಭಾ-
ನಿಪೀತಪಞ್ಚಸಾಯಕಮ್ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಮ್ |
ಸುಧಾಮಯೂಖಲೇಖಯಾ ವಿರಾಜಮಾನಶೇಖರಮ್
ಮಹಾಕಪಾಲಿಸಂಪದೇ ಶಿರೋ ಜಟಾಲಮಸ್ತು ನಃ || ||

ಕರಾಲಭಾಲಪಟ್ಟಿಕಾ ಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲ-
ದ್ಧನನ್ಜಯಾಹುತೀಕೃತ ಪ್ರಚಣ್ಡ ಪಞ್ಚಸಾಯಕೇ |
ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರನನ್ದಿನೀ ಕುಚಾಗ್ರಚಿತ್ರಪತ್ರಕ-
ಪ್ರಕಲ್ಪನೈಕಶಿಲ್ಪಿನಿ ತ್ರಿಲೋಚನೇ ರತಿರ್ಮಮ || ||

ನವೀನಮೇಘಮಣ್ಡಲೀನಿರುದ್ಧದುರ್ಧರಸ್ಫುರ-
ತ್ಕುಹೂನಿಶೀಥಿನೀತಮಃ ಪ್ರಬನ್ಧಬದ್ಧಕನ್ಧರಃ |
ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀಧರಸ್ತನೋತು ಕೃತ್ತಿಸಿನ್ಧುರಃ
ಕಲಾನಿಧಾನಬನ್ಧುರಃ ಶ್ರಿಯಂ ಜಗದ್ಧುರನ್ಧರಃ || ||

ಪ್ರಫುಲ್ಲನೀಲಪಙ್ಕಜಪ್ರಪಞ್ಚಕಾಲಿಮಪ್ರಭಾ-
ವಲಮ್ಬಿಕಣ್ಠಕನ್ದಲೀರುಚಿಪ್ರಬದ್ಧಕನ್ಧರಮ್ |
ಸ್ಮರಚ್ಛಿದಂ ಪುರಚ್ಛಿದಂ ಭವಚ್ಛಿದಂ ಮಖಚ್ಛಿದಂ
ಗಜಚ್ಛಿದಾನ್ಧಕಚ್ಛಿದಂ ತಮನ್ತಕಚ್ಛಿದಂ ಭಜೇ || ||

ಅಖರ್ವ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಾ ಕಲಾಕದಂಬಮನ್ಜರೀ-
ರಸಪ್ರವಾಹಮಾಧುರೀ ವಿಜೃಂಭಣಾಮಧುವ್ರತಮ್ |
ಸ್ಮರಾನ್ತಕಂ ಪುರಾನ್ತಕಂ ಭವಾನ್ತಕಂ ಮಖಾನ್ತಕಂ
ಗಜಾನ್ತಕಾನ್ಧಕಾನ್ತಕಂ ತಮನ್ತಕಾನ್ತಕಂ ಭಜೇ || ೧೦ ||

ಜಯತ್ವದಭ್ರವಿಭ್ರಮಭ್ರಮದ್ಭುಜಙ್ಗಮಶ್ವಸ-
ದ್ವಿನಿರ್ಗಮತ್ಕ್ರಮಸ್ಫುರತ್ಕರಾಲಭಾಲಹವ್ಯವಾಟ್ |
ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿದ್ಧ್ವನನ್ಮೃದಙ್ಗತುಙ್ಗಮಙ್ಗಲ-
ಧ್ವನಿಕ್ರಮಪ್ರವರ್ತಿತಪ್ರಚಣ್ಡತಾಣ್ಡವಃ ಶಿವಃ || ೧೧ ||

ದೃಷದ್ವಿಚಿತ್ರತಲ್ಪಯೋರ್ಭುಜಙ್ಗಮೌಕ್ತಿಕಸ್ರಜೋ-
ರ್ಗರಿಷ್ಠರತ್ನಲೋಷ್ಠಯೋಃ ಸುಹೃದ್ವಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷಯೋಃ |
ತೃಣಾರವಿನ್ದಚಕ್ಷುಷೋಃ ಪ್ರಜಾಮಹೀಮಹೇನ್ದ್ರಯೋಃ
ಸಮಪ್ರವೃತ್ತಿಕಃ ಕದಾ ಸದಾಶಿವಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೨ ||

ಕದಾನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀ ನಿಕುಞ್ಜಕೋಟರೇ ವಸನ್
ವಿಮುಕ್ತದುರ್ಮತಿಃ ಸದಾ ಶಿರಃಸ್ಥಮಂಜಲಿಂ ವಹನ್ |
ವಿಲೋಲಲೋಲಲೋಚನೋ ಲಲಾಮಭಾಲಲಗ್ನಕಃ
ಶಿವೇತಿ ಮನ್ತ್ರಮುಚ್ಚರನ್ ಕದಾ ಸುಖೀ ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೩ ||

ಇಮಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಮೇವಮುಕ್ತಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಂ ಸ್ತವಂ
ಪಠನ್ಸ್ಮರನ್ಬ್ರುವನ್ನರೋ ವಿಶುದ್ಧಿಮೇತಿ ಸನ್ತತಮ್ |
ಹರೇ ಗುರೌ ಸುಭಕ್ತಿಮಾಶು ಯಾತಿ ನಾನ್ಯಥಾಗತಿಮ್
ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ ಸುಶಂಕರಸ್ಯ ಚಿನ್ತನಮ್ || ೧೪ ||

ಪೂಜಾವಸಾನಸಮಯೇ ದಶವಕ್ತ್ರಗೀತಮ್
ಯಃ ಶಂಭುಪೂಜನಪರಂ ಪಠತಿ ಪ್ರದೋಷೇ |
ತಸ್ಯಸ್ಥಿರಾಂ ರಥಗಜೇನ್ದ್ರತುರಙ್ಗಯುಕ್ತಾಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸದೈವ ಸುಮುಖೀಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಶಂಭುಃ || ೧೫ ||
 

No comments:

Post a Comment