Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಸ್ತೋತ್ರಮ್


 ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯಸ್ತೋತ್ರಮ್
       (ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದಾತ್ಮಕಮ್)

ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಭಯಾಪಹಮ್ |
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಹನೂಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || ||

ತಪ್ತಕಾಞ್ಚನಸಂಕಾಶಂ ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ಉದ್ಯತ್ಬಾಲಾರ್ಕವದನಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಕುಣ್ಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ || ||

ಮೌಞ್ಜೀಕೌಪೀನಸಂಯುಕ್ತಂ ಹೇಮಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಮ್ |
ಪಿಙ್ಗಲಾಕ್ಷಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಟಙ್ಕಶೈಲೇನ್ದ್ರಧಾರಿಣಮ್ || ||


ಶಿಖಾನಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾಲಾಗ್ರಂ ಮೇರುಶೈಲಾಗ್ರಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಮೂರ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಕಂ ಪೀನಂ ಮಹಾವೀರಂ ಮಹಾಹನುಮ್ || ||

ಹನುಮನ್ತಂ ವಾಯುಪುತ್ರಂ ನಮಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಮ್ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಮಾತ್ಮಸ್ಥಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸನ್ನಿಭಮ್ || ||

ನಾನಾಭೂಷಣಸಂಯುಕ್ತಂ ಆಞ್ಜನೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಸ್ಥಿತಂ ದೇವಂ ನೀಲನೀರದಸನ್ನಿಭಮ್ || ||

ಪೂಜಿತಂ ಸರ್ವದೇವೈಶ್ಚ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಅಚಲದ್ಯುತಿಸಙ್ಕಾಶಂ ಸರ್ವಾಲಙ್ಕಾರಭೂಷಿತಮ್ || ||

ಷಡಕ್ಷರಸ್ಥಿತಂ ದೇವಂ ನಮಾಮಿ ಕಪಿನಾಯಕಮ್ |
ತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಮಯಂ ದೇವಂ ಹರಿದ್ರಾಭಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಮ್ || ||

ಸುನ್ದರಾಂಸಾಬ್ಜನಯನಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಧಿಪಂ ದೇವಂ ಹೀರವರ್ಣಸಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ || ||

ನಮಾಮಿ ಜನತಾವನ್ದ್ಯಂ ಲಙ್ಕಾಪ್ರಾಸಾದಭಞ್ಜನಮ್ |
ಅತಸೀಪುಷ್ಪಸಙ್ಕಾಶಂ ದಶವರ್ಣಾತ್ಮಕಂ ವಿಭುಮ್ || ೧೦ ||

ಜಟಾಧರಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ನಮಾಮಿ ಕಪಿನಾಯಕಮ್ |
ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ನಾಯಕಂ ಕುನ್ತಧಾರಿಣಮ್ || ೧೧ ||

ಅಙ್ಕುಶಂ ದಧಾನಂ ತಂ ಕಪಿವೀರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರಯುತಂ ಸೀತಾದುಃಖನಿವಾರಣಮ್ || ೧೨ ||

ಪೀತವರ್ಣಂ ಲಸತ್ಕಾಯಂ ಭಜೇ ಸುಗ್ರೀವಮನ್ತ್ರಿಣಮ್ |
ಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಕಂ ದೇವಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ || ೧೩ ||

ಪಾಶಾಙ್ಕುಶಾಭಯಕರಂ ಧೃತಟಙ್ಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಸುರಾಸುರಗಣೈಃ ಸರ್ವೈಃ ಸಂಸ್ತುತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೪ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾಯನ್ನರೋ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಚಿನ್ತಿತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಶೀಘ್ರಮೇವ ಸಂಶಯಃ || ೧೫ ||

No comments:

Post a Comment