Wednesday, February 27, 2013

ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ (ವರುಣಕೃತಮ್)


. ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ (ವರುಣಕೃತಮ್)
ಕಲ್ಯಾಣಶೈಲಪರಿಕಲ್ಪಿತಕಾರ್ಮುಕಾಯ
ಮೌರ್ವೀಕೃತಾಖಿಲಮಹೋರಗನಾಯಕಾಯ |
ಪೃಥ್ವೀರಥಾಯ ಕಮಲಾಪತಿಸಾಯಕಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ  || ||

ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಞ್ಜನಪರಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ
ಕಾಲಾಭ್ರಕಾನ್ತಿಗರಲಾಙ್ಕಿತಕನ್ಧರಾಯ |
ಭೂತೇಶ್ವರಾಯಭುವನತ್ರಯಕಾರಣಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಭೂದಾರಮೂರ್ತಿಪರಿಮೃಗ್ಯಪದಾಂಬುಜಾಯ
ಹಂಸಾಬ್ಜಸಂಭವಸುದೂರಸುಮಸ್ತಕಾಯ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಸ್ಫುರಿತದಿವ್ಯವಪುರ್ಧರಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಕಾದಂಬಕಾನನ ನಿವಾಸ ಕುತೂಹಲಾಯ
ಕಾನ್ತಾರ್ಧಭಾಗ ಕಮನೀಯಕಲೇಬರಾಯ |
ಕಾಲಾನ್ತಕಾಯ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||
 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ
ವಿದ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದಿತಾತ್ಮ ಸುವೈಭವಾಯ |
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ ವಿಮಲೇನ್ದ್ರವಿಮಾನಗಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯ ಸಕಲಾಗಮಮಸ್ತಕೇಷು
ಸಂಘೋಷಿತಾತ್ಮವಿಭವಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ |
ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸಕಲದುಃಖಸಮೂಲಹನ್ತ್ರೇ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಗಙ್ಗಾಧರಾಯ ಗರುಡಧ್ವಜವನ್ದಿತಾಯ
ಗಣ್ಡಸ್ಫುರತ್ಭುಜಗಕುಣ್ಡಲಮಣ್ಡಿತಾಯ |
ಗನ್ಧರ್ವಕಿನ್ನರಸುಗೀತ ಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಪಾಣಿಂ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಮಲಯಧ್ವಜ ಭೂಪಪುತ್ರ್ಯಾಃ
ಪಾಣ್ಡ್ಯೇಶ್ವರಃ ಸ್ವಯಮಭೂತ್ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಯಃ |
ತಸ್ಮೈ ಜಗತ್ ಪ್ರಥಿತಸುನ್ದರಪಾಣ್ಡ್ಯನಾಮ್ನೇ
ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ||

ಗೀರ್ವಾಣದೇಶಿಕಗಿರಾಮಪಿ ದೂರಗಂ ಯತ್
ವಕ್ತುಂ ಮಹತ್ವಮಿಹ ಕೋ ಭವತಃ ಪ್ರವೀಣಃ |
ಶಂಭೋ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಭಗವಚ್ಚರಣಾರವಿನ್ದ-
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಾಂ ಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ಮಮ ಸುನ್ದರೇಶ || ||

No comments:

Post a Comment