Tuesday, February 26, 2013

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್-2


ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್
          (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಮ್)

ಭಜೇ ವ್ರಜೈಕಮಣ್ಡನಂ ಸಮಸ್ತಪಾಪಖಣ್ಡನಂ
ಸ್ವಭಕ್ತಚಿತ್ತರಞ್ಜನಂ ಸದೈವ ನನ್ದನನ್ದನಮ್ |
ಸುಪಿಚ್ಛಗುಚ್ಛಮಸ್ತಕಂ ಸುನಾದವೇಣುಹಸ್ತಕಂ
ಅನಂಗರಂಗಸಾಗರಂ ನಮಾಮಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗರಮ್ || ||

ಮನೋಜಗರ್ವಮೋಚನಂ ವಿಶಾಲಲೋಲಲೋಚನಂ
ವಿಧೂತಗೋಪಶೋಚನಂ ನಮಾಮಿ ಪದ್ಮಲೋಚನಮ್ |
ಕರಾರವಿನ್ದಭೂಧರಂ ಸ್ಮಿತಾವಲೋಕಸುನ್ದರಂ
ಮಹೇನ್ದ್ರಮಾನದಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ಕೃಷ್ಣವಾರಣಮ್ || ||

ಕದಮ್ಬಸೂನಕುಣ್ಡಲಂ ಸುಚಾರುಗಣ್ಡಮಣ್ಡಲಂ
ವ್ರಜಾಙ್ಗನೈಕವಲ್ಲಭಂ ನಮಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಯಶೋದಯಾ ಸಮೋದಯಾ ಸಗೋಪಯಾ ಸನನ್ದಯಾ
ಯುತಂ ಸುಖೈಕದಾಯಕಂ ನಮಾಮಿ ಗೋಪನಾಯಕಮ್ || ||

ಸದೈವ ಪಾದಪಙ್ಕಜಂ ಮದೀಯಮಾನಸೇ ನಿಜಂ
ದಧಾನಮುತ್ತಮಾಲಕಂ ನಮಾಮಿ ನನ್ದಬಾಲಕಮ್
ಸಮಸ್ತದೋಷಶೋಷಣಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಪೋಷಣಂ
ಸಮಸ್ತಗೋಪಮಾನಸಂ ನಮಾಮಿ ನನ್ದಲಾಲಸಮ್ || ||

ಭುವೋಭರಾವತಾರಕಂ ಭವಾಬ್ಧಿಕರ್ಣಧಾರಕಂ
ಯಶೋಮತೀಕಿಶೋರಕಂ ನಮಾಮಿ ಚಿತ್ತಚೋರಕಮ್ |
ದೃಗನ್ತಕಾನ್ತಭಙ್ಗಿನಂ ಸದಾಸದಾಲಸಙ್ಗಿನಂ
ದಿನೇ ದಿನೇ ನವಂ ನವಂ ನಮಾಮಿ ನನ್ದಸಂಭವಮ್ || ||

ಗುಣಾಕರಂ ಸುಖಾಕರಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಕೃಪಾಪರಂ
ಸುರದ್ವಿಷನ್ನಿಕನ್ದನಂ ನಮಾಮಿ ಗೋಪನನ್ದನಮ್ |
ನವೀನಗೋಪನಾಗರಂ ನವೀನಕೇಲಿಲಂಪಟಂ
ನಮಾಮಿ ಮೇಘಸುನ್ದರಂ ತಟಿತ್ಪ್ರಭಾಲಸತ್ಪಟಮ್ || ||

ಸಮಸ್ತಗೋಪನನ್ದನಂ ಹೃದಂಬುಜೈಕಮೋದನಂ
ನಮಾಮಿ ಕುಞ್ಜಮಧ್ಯಗಂ ಪ್ರಸನ್ನಭಾನುಶೋಭನಮ್ |
ನಿಕಾಮಕಾಮದಾಯಕಂ ದೃಗನ್ತಚಾರುಸಾಯಕಂ
ರಸಾಲವೇಣುಗಾಯಕಂ ನಮಾಮಿ ಕುಞ್ಜನಾಯಕಮ್ || ||

ವಿದಗ್ಧಗೋಪಿಕಾಮನೋಮನೋಜ್ಞತಲ್ಪಶಾಯಿನಂ
ನಮಾಮಿ ಕುಞ್ಜಕಾನನೇ ಪ್ರವೃದ್ಧವಹ್ನಿಪಾಯಿನಮ್ |
ಯದಾ ತದಾ ಯಥಾ ತಥಾ ತಥೈವ ಕೃಷ್ಣಸತ್ಕಥಾ
ಮಯಾ ಸದೈವ ಗೀಯತಾಂ ತಥಾ ಕೃಪಾ ವಿಧೀಯತಾಮ್ || ||

ಪ್ರಮಾಣಿಕಾಷ್ಟಕದ್ವಯಂ ಜಪತ್ಯಧೀತ್ಯ ಯಃ ಪುಮಾನ್ |
ಭವೇತ್ಸ ನನ್ದನನ್ದನೇ ಭವೇ ಭವೇ ಸುಭಕ್ತಿಮಾನ್ || ||

No comments:

Post a Comment