Tuesday, February 26, 2013

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಾನಸಪೂಜಾಸ್ತೋತ್ರಮ್


.      ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಾನಸಪೂಜಾಸ್ತೋತ್ರಮ್
     (ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಮ್)
 
ಹೃದಂಭೋಜೇ ಕೃಷ್ಣಸ್ಸಜಲಜಲದಶ್ಯಾಮಲತನುಃ
ಸರೋಜಾಕ್ಷಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಮಕುಟಕಟಕಾದ್ಯಾಭರಣವಾನ್ |
ಶರದ್ರಾಕಾನಾಥಪ್ರತಿಮವದನಃ ಶ್ರೀಮುರಲಿಕಾಂ
ವಹನ್ ಧ್ಯೇಯೋ ಗೋಪೀಗಣಪರಿವೃತಃ ಕುಙ್ಕುಮಚಿತಃ || ||

ಪಯಾಂಭೋಧೇರ್ದ್ವೀಪಾತ್ ಮಮಹೃದಯಮಾಯಾಹಿ ಭಗವನ್
ಮಣಿವ್ರಾತಭ್ರಾಜತ್ ಕನಕವರಪೀಠಂ ಭಜಹರೇ |
ಸುಚಿಹ್ನೌ ತೇ ಪಾದೌ ಯದುಕುಲಜ ನೇನೇಜ್ಮಿ ಸುಜಲೈಃ
ಗೃಹಾಣೇದಂ ದೂರ್ವಾದಲಜಲವದರ್ಘ್ಯಂ ಮುರರಿಪೋ || ||

ತ್ವಮಾಚಾಮೋಪೇನ್ದ್ರ ತ್ರಿದಶಸರಿದಂಭೋಽತಿಶಿಶಿರಂ
ಭಜಸ್ವೇಮಂ ಪಞ್ಚಾಮೃತರಚಿತಮಾಪ್ಲಾವಮಘಹನ್ |
ದ್ಯುನದ್ಯಾಃ ಕಾಲಿನ್ದ್ಯಾ ಅಪಿ ಕನಕಕುಂಭಸ್ಥಮಿದಂ
ಜಲಂ ತೇನ ಸ್ನಾನಂ ಕುರು ಕುರು ಕುರುಷ್ವಾಚಮನಕಮ್ || ||

ತಟಿದ್ವರ್ಣೇ ವಸ್ತ್ರೇ ಭಜ ವಿಜಯಕಾನ್ತಾಧಿಹರಣ
ಪ್ರಲಮ್ಬಾರಿಭ್ರಾತಃ ಮೃದುಲಮುಪವೀತಂ ಕುರು ಗಲೇ |
ಲಲಾಟೇ ಪಾಟೀರಂ ಮೃಗಮದಯುತಂ ಧಾರಯ ಹರೇ
ಗೃಹಾಣೇದಂ ಮಾಲ್ಯಂ ಶತದಲತುಲಸ್ಯಾದಿರಚಿತಮ್ || ||

ದಶಾಙ್ಗಂ ಧೂಪಂ ಸದ್ವರದ ಚರಣಾಗ್ರೇಽರ್ಪಿತಮಿದಂ
ಮುಖಂ ದೀಪೇನೇನ್ದುಪ್ರಭ ವಿರಜಸಂ ದೇವ ಕಲಯೇ |
ಇಮೌ ಪಾಣೀ ವಾಣೀಪತಿನುತ ಸುಕರ್ಪೂರರಜಸಾ
ವಿಶೋಧ್ಯಾಗ್ರೇ ದತ್ತಂ ಸಲಿಲಮಿದಮಾಚಾಮ ನೃಹರೇ || ||

ಸದಾ ತೃಪ್ತಾನ್ನಂ ಷಡ್ರಸವದಖಿಲವ್ಯಂಜನಯುತಂ
ಸುವರ್ಣಾಮತ್ರೇ ಗೋಘೃತಚಷಕಯುಕ್ತೇ ಸ್ಥಿತಮಿದಮ್ |
ಯಶೋದಾಸೂನೋ ತತ್ ಪರಮದಯಯಾಽಶಾನ ಸಖಿಭಿಃ
ಪ್ರಸಾದಂ ವಾಞ್ಛದ್ಭಿಃ ಸಹ ತದನು ನೀರಂ ಪಿಬ ವಿಭೋ || ||

ಸಚೂರ್ಣಂ ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಮುಖಶುಚಿಕರಂ ಭಕ್ಷಯ ಹರೇ
ಫಲಂ ಸ್ವಾದು ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪರಿಮಲವದಾಸ್ವಾದಯ ಚಿರಮ್ |
ಸಪರ್ಯಾಪರ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ಕನಕಮಣಿಜಾತಂ ಸ್ಥಿತಮಿದಂ
ಪ್ರದೀಪೈರಾರಾರ್ತಿಂ ಜಲಧಿತನಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ರಚಯೇ || ||

ವಿಜಾತೀಯೈಃ ಪುಷ್ಪೈರತಿಸುರಭಿಭಿರ್ಬಿಲ್ವತುಲಸೀ-
ಯುತೈಶ್ಚೇಮಂ ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿಮಜಿತ ತೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ನಿದಧೇ |
ತವ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ರಮಣಮಘವಿದ್ಧ್ವಂಸಿ ರಚಿತಂ
ಚತುರ್ವಾರಂ ವಿಷ್ಣೋ ಜನಿಪಥಗತಿಶ್ರಾನ್ತಿದ ವಿಭೋ || ||

ನಮಸ್ಕಾರೋಽಷ್ಟಾಙ್ಗಸ್ಸಕಲದುರಿತಧ್ವಂಸನಪಟುಃ
ಕೃತಂ ನೃತ್ಯಂ ಗೀತಂ ಸ್ತುತಿರಪಿ ರಮಾಕಾನ್ತ ಸತತಂ |
ತವ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಭೂಯಾದಹಮಪಿ ದಾಸಸ್ತವ ವಿಭೋ
ಕೃತಂ ಛಿದ್ರಂ ಪೂರ್ಣಂ ಕುರು ಕುರು ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಭಗವನ್ || ||


ಸದಾ ಸೇವ್ಯಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ಸಜಲಘನನೀಲಃ ಕರತಲೇ
ದಧಾನೋ ದಧ್ಯನ್ನಂ ತದನು ನವನೀತಂ ಮುರಲಿಕಾಮ್ |
ಕದಾಚಿತ್ ಕಾನ್ತಾನಾಂ ಕುಚಕಲಶಪತ್ರಾಲಿರಚನಾ-
ಸಮಾಸಕ್ತಃ ಸ್ನಿಗ್ದ್ಧೈಸ್ಸಹ ಶಿಶುವಿಹಾರಂ ವಿರಚಯನ್ || ೧೦ ||


ಮಣಿಕರ್ಣೀಚ್ಛಯಾ ಜಾತಮಿದಂ ಮಾನಸಪೂಜನಮ್ |
ಯಃ ಕುರ್ವೀತೋಷಸಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ತಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಸೀದತಿ || ೧ ||

No comments:

Post a Comment