Tuesday, February 26, 2013

ಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್


               ಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

ನನ್ದಗೋಪಭೂಪವಂಶಭೂಷಣಂ ವಿಭೂಷಣಂ
ಭೂಮಿಭೂತಿಭೂರಿಭಾಗ್ಯಭಾಜನಂ ಭಯಾಪಹಮ್ |
ಧೇನುಧರ್ಮರಕ್ಷಣಾವತೀರ್ಣಪೂರ್ಣವಿಗ್ರಹಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿ ಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ಗೋಪಬಾಲಸುನ್ದರೀಗಣಾವೃತಂ ಕಲಾನಿಧಿಂ
ರಾಸಮಣ್ಡಲೀವಿಹಾರಕಾರಿಕಾಮಸುನ್ದರಮ್ |
ಪದ್ಮಯೋನಿಶಂಕರಾದಿದೇವಬೃನ್ದವನ್ದಿತಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿ ಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ಗೋಪರಾಜರತ್ನರಾಜಿಮನ್ದಿರಾನುರಿಙ್ಗಣಂ
ಗೋಪಬಾಲಬಾಲಿಕಾಕುಲಾನುರುದ್ಧಗಾಯಿನಮ್ |
ಸುನ್ದರೀಮನೋಜಭಾವಭಾಜನಾಮ್ಬುಜಾನನಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿ ಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ಕಂಸಕೇಶಿಕುಞ್ಜರಾದಿದುಷ್ಟದೈತ್ಯದಾರಣಂ
ಇನ್ದ್ರಸೃಷ್ಟವೃಷ್ಟಿವಾರಿವಾರಣೋದ್ಧೃತಾಚಲಮ್ |
ಕಾಮಧೇನುಕಾರಿತಾಭಿಧಾನಗಾನಶೋಭಿತಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿ ಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ಗೋಪಿಕಾಗೃಹಾನ್ತಗುಪ್ತಗವ್ಯಚೌರ್ಯಚಞ್ಚಲಂ
ದುಗ್ಧಭಾಣ್ಡಭೇದಭೀತಲಜ್ಜಿತಾಸ್ಯಪಙ್ಕಜಮ್ |
ಧೇನುಧೂಲಿಧೂಸರಾಙ್ಗಶೋಭಿಹಾರನೂಪುರಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿ ಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ವತ್ಸಧೇನುಗೋಪಬಾಲಭೀಷಣಾಸ್ಯವಹ್ನಿಪಂ
ಕೇಕಿಪಿಞ್ಛಕಲ್ಪಿತಾವತಂಸಶೋಭಿತಾನನಮ್ |
ವೇಣುನಾದಮತ್ತಘೋಷಸುನ್ದರೀಮನೋಹರಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿ ಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ಗರ್ವಿತಾಮರೇನ್ದ್ರಕಲ್ಪಕಲ್ಪಿತಾನ್ನಭೋಜನಂ
ಶಾರದಾರವಿನ್ದಬೃನ್ದಶೋಭಿಹಂಸಜಾಗತಮ್ |
ದಿವ್ಯಗನ್ಧಲುಬ್ಧಭೃಙ್ಗಪಾರಿಜಾತಮಾಲಿನಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿ ಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ || ||

ವಾಸರಾವಸಾನಗೋಷ್ಠಗಾಮಿಗೋಗಣಾನುಗಂ
ಧೇನುದೋಹದೇಹಗೇಹಮೋಹವಿಸ್ಮಯಕ್ರಿಯಮ್ |
ಸ್ವೀಯಗೋಕುಲೇಶದಾನದತ್ತಭಕ್ತರಕ್ಷಣಂ
ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿ ಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ || ||
           ***
    

No comments:

Post a Comment