Tuesday, February 26, 2013

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ವಿಪ್ರಪತ್ನೀಕೃತಮ್)


ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ (ವಿಪ್ರಪತ್ನೀಕೃತಮ್)

ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಧಾಮ ನಿರೀಹೋ ನಿರಹಂಕೃತಿಃ |
ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ನಿರಾಕಾರಃ ಸಾಕಾರಸ್ಸಗುಣಃ ಸ್ವಯಮ್ || ||

ಸಾಕ್ಷಿರೂಪಶ್ಚ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ನಿರಾಕೃತಿಃ |
ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವಂ ಕಾರಣಂ ತಯೋಃ ಪರಮ್ || ||

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತವಿಷಯೇ ಯೇ ದೇವಾಸ್ತ್ರಯಃ ಸ್ಮೃತಾಃ |
ತೇ ತ್ವದಂಶಾಸ್ಸರ್ವಬೀಜಾಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ || ||

ಯಸ್ಯ ಲೋಮ್ನಾಂ ವಿವರೇ ಚಾಖಿಲಂ ವಿಶ್ವಮೀಶ್ವರ |
ಮಹಾವಿರಾಣ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಜನಕೋ ವಿಭೋ || ||

ತೇಜಸ್ತ್ವಂ ಚಾಪಿ ತೇಜಸ್ವೀ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನೀ ತತ್ಪರಃ |
ವೇದೇಽನಿರ್ವಚನೀಯಸ್ತ್ವಂ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಹೇಶ್ವರಃ || ||

ಮಹದಾದೇಸ್ಸೃಷ್ಟಿಸೂತ್ರಂ ಪಞ್ಚತನ್ಮಾತ್ರಮೇವ |
ಬೀಜಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವಶಕ್ತೀನಾಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಕಃ || ||

ಸರ್ವಶಕ್ತೀಶ್ವರಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾಶ್ರಯಸ್ಸದಾ |
ತ್ವಮನೀಹಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸರ್ವಾನನ್ದಸ್ಸನಾತನಃ || ||

ಅಹೋ ಆಕಾರಹೀನಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವವಿಗ್ರಹವಾನಪಿ |
ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಷಯಂ ಜಾನಾಸಿ ನೇನ್ದ್ರಿಯೀ ಭವಾನ್ || ||

ಸರಸ್ವತೀ ಜಡೀಭೂತಾ ಯತ್ಸ್ತೋತ್ರೇ ಯನ್ನಿರೂಪಣೇ |
ಜಡೀಭೂತೋ ಮಹೇಶಶ್ಚ ಶೇಷೋ ಧರ್ಮೋ ವಿಧಿಃ ಸ್ವಯಮ್ || ||

ಪಾರ್ವತೀ ಕಮಲಾ ರಾಧಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ವೇದಸೂರಪಿ |
ವೇದಶ್ಚ ಜಡತಾಂ ಯಾತಿ ಕೋ ವಾ ಶಕ್ತಾ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ || ೧೦ ||

ವಯಂ ಕಿಂ ಸ್ತವನಂ ಕುರ್ಮಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೇಶ್ವರ |
ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ನೋ ದೇವ ದೀನಬನ್ಧೋ ಕೃಪಾಂ ಕುರು || ೧೧ ||

ವಿಪ್ರಪತ್ನೀಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪೂಜಾಕಾಲೇ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಗತಿಂ ವಿಪ್ರಪತ್ನೀನಾಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೨ ||
              

No comments:

Post a Comment