Monday, February 25, 2013

ಶ್ರೀವಾಣೀಶರಣಾಗತಿಸ್ತೋತ್ರಮ್


 ಶ್ರೀವಾಣೀಶರಣಾಗತಿಸ್ತೋತ್ರಮ್

ವೇಣೀಂ ಸಿತೇತರಸಮೀರಣಭೋಜಿತುಲ್ಯಾಂ
ವಾಣೀಂ  ಕೇಕಿಕುಲಗರ್ವಹರಾಂ ವಹನ್ತೀಮ್ |
ಶ್ರೋಣೀಂ ಗಿರಿಸ್ಮಯವಿಭೇದಚಣಾಂ ದಧಾನಾಂ
ವಾಣೀಮನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||  ||

ವಾಚಃ ಪ್ರಯತ್ನಮನಪೇಕ್ಷ್ಯ ಮುಖಾರವಿನ್ದಾ
ದ್ವಾತಾಹತಾಬ್ಧಿಲಹರೀಮದಹಾರದಕ್ಷಾಃ |
ವಾದೇಷು ಯತ್ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಗಲನ್ತಿ ತಾಂ ತ್ವಾಂ
ವಾಣೀಮನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||  ||

ರಾಕಾಶಶಾಙ್ಕಸದೃಶಾನನಪಙ್ಕಜಾತಾಂ
ಶೋಕಾಪಹಾರಚತುರಾಙ್ಘ್ರಿಸರೋಜಪೂಜಾಮ್ |
ಪಾಕಾರಿಮುಖ್ಯದಿವಿಷತ್ಪ್ರವರೇಡ್ಯಮಾನಾಂ
ವಾಣೀಮನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||  ||

ಬಾಲೋಡುಪಪ್ರವಿಲಸತ್ಕಚಮಧ್ಯಭಾಗಾಂ
ನೀಲೋತ್ಪಲಪ್ರತಿಭಟಾಕ್ಷಿವಿರಾಜಮಾನಾಮ್ |
ಕಾಲೋನ್ಮಿಷತ್ಕಿಸಲಯಾರುಣಪಾದಪದ್ಮಾಂ
ವಾಣೀಮನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||  ||
          ***

No comments:

Post a Comment