Monday, February 25, 2013

ಶ್ರೀಶಾರದಾಮಹಿಮಸ್ತವಃ
ಶ್ರೀಶಾರದಾಮಹಿಮಸ್ತವಃ


(ಶ್ರೀಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಮ್)
ಶೃಂಗಾದ್ರಿವಾಸಾಯ ವಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ


ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಂನಿಧಯೇ ನತಾಯ |


ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಾಖಿಲಭೋಗದಾಯ


ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಖ್ಯಾಯ ನಮೋ ಮಹಿಮ್ನೇ || ೧ ||


ತುಂಗಾತಟಾವಾಸಕೃತಾದರಾಯ


ಭೃಙ್ಗಾಲಿವಿದ್ವೇಷಿಕಚೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ |


ಅಙ್ಗಾಧರೀಭೂತ ಮನೋಜ್ಞಹೇಮ್ನೇ


ಶೃಂಗಾರಸೀಮ್ನೇಽಸ್ತು ನಮೋ ಮಹಿಮ್ನೇ || ೨ ||


ವೀಣಾಲಸತ್ಪಾಣಿಸರೋರುಹಾಯ


ಶೋಣಾಧರಾಯಾಖಿಲಭಾಗ್ಯದಾಯ |


ಕಾಣಾದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮುಖೇಷು ಚಣ್ಡ-


ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರದಾಯಾಸ್ತು ನಮೋ ಮಹಿಮ್ನೇ || ೩ ||


ಚನ್ದ್ರಪ್ರಭಾಯೇಶಸಹೋದರಾಯ


ಚಂದ್ರಾರ್ಭಕಾಲಂಕೃತಮಸ್ತಕಾಯ |


ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವೋತ್ತಮಪೂಜಿತಾಯ


ಕಾರುಣ್ಯಸಾನ್ದ್ರಾಯ ನಮೋ ಮಹಿಮ್ನೇ || ೪ ||

No comments:

Post a Comment