Monday, February 25, 2013

ಶ್ರೀಮಾತೃಪದಪಙ್ಕಜಾಷ್ಟಕಮ್ಶ್ರೀಮಾತೃಪದಪಙ್ಕಜಾಷ್ಟಕಮ್


(ಶ್ರೀಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಮ್)


ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಙ್ಕಜಂ ಕಲಯತಾಂಚೇತೋಽಮ್ಬುಜೇ ಸಂತತಂ


ಮಾನಾಥಾಂಬುಜಸಂಭವಾದ್ರಿತನಯಾಕಾನ್ತೈಃ ಸಮಾರಾಧಿತಮ್ |


ವಾಞ್ಛಾಪೂರಣನಿರ್ಜಿತಾಮರಮಹೀರುಗ್ಗರ್ವಸರ್ವಸ್ವಕಂ


ವಾಚಃ ಸೂಕ್ತಿಸುಧಾರಸದ್ರವಮುಚೋನಿರ್ಯಾನ್ತಿ ವಕ್ತ್ರೋದರಾತ್ || ೧ ||


ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಙ್ಕಜಂ ಮುನಿಮನಃ ಕಾಸಾರವಾಸಾದರಂ


ಮಾಯಾಮೋಹಮಹಾನ್ಧಕಾರಮಿಹಿರಂ ಮಾನಾತಿಗಪ್ರಾಭವಮ್ |


ಮಾತಙ್ಗಾಭಿಮತಿಂ ಸ್ವಕೀಯಗಮನೈರ್ನಿರ್ಮೂಲಯತ್ಕೌತುಕಾ-


ದ್ವನ್ದೇಽಮನ್ದತಪಃಫಲಾಪ್ಯನಮನಃಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಚನಾಪ್ರಕ್ರಮಮ್ || ೨ ||


ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಙ್ಕಜಂ ಪ್ರಣಮತಾಮಾನನ್ದವಾರಾಂನಿಧೇ


ರಾಕಾಶಾರದಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಕರಂ ಕಾಮಾಹಿಪಕ್ಷೀಶ್ವರಮ್ |


ಬೃನ್ದಂ ಪ್ರಾಣಭೃತಾಂ ಸ್ವನಾಮವದತಾಮತ್ಯಾದರಾತ್ಸತ್ವರಂ


ಷಡ್ಭಾಷಾಸರಿದೀಶ್ವರಂ ಪ್ರವಿದಧತ್ಷಾಣ್ಮಾತುರಾರ್ಚ್ಯಂ ಭಜೇ || ೩ ||


ಕಾಮಂ ಫಾಲತಲೇದುರಕ್ಷರತತಿರ್ದೈವೀಮಮಾಸ್ತಾಂ ನ ಭೀಃ


ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಙ್ಕಜೋತ್ಥರಜಸಾ ಲುಮ್ಪಾಮಿ ತಾಂ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ |


ಮಾರ್ಕಣ್ಡೇಯಮುನಿರ್ಯಥಾ ಭವಪದಾಮ್ಭೋಜಾರ್ಚನಾಪ್ರಾಭವಾ-


ತ್ಕಾಲಂತದ್ವದಹಂಚತುರ್ಮುಖಮುಖಾಂಭೋಜಾತಸೂರ್ಯಪ್ರಭೇ || ೪ ||ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರಶಮಂ ನಯಾಶು ಮಮತಾಂ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರಾಣಗಾಂ


ಕಾಮಾದೀನಪಿವೈರಿಣೋ ದೃಢತರಾನ್ ಮೋಕ್ಷಾಧ್ವವಿಘ್ನಪ್ರದಾನ್ |


ಸ್ನಿಗ್ಧಾನ್ಪೋಷಯ ಸನ್ತತಂ ಶಮದಮಧ್ಯಾನಾದಿಮಾನ್ಮೋದತೋ


ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಙ್ಕಜಂ ಹ್ರುದಿ ಸದಾ ಕುರ್ವೇ ಗಿರಾಂ ದೇವತೇ || ೫ ||ಮತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಙ್ಕಜಸ್ಯ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಕ್ರಿಯಾತೋಽಪಿ ವಾ


ಯೇ ಕುರ್ವನ್ತಿ ಮುದಾನ್ವಹಂ ಬಹುವಿಧೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಸುಮೈರರ್ಚನಾಂ |


ಶೀಘ್ರಂ ತೇ ಪ್ರಭವನ್ತಿ ಭೂಮಿಪತಯೋ ನಿನ್ದನ್ತಿ ಚ ಸ್ವಶ್ರಿಯಾ


ಜಂಭಾರಾತಿಮಪಿ ಧ್ರುವಂ ಶತಮಖೀಕಷ್ಟಾಪ್ತನಾಕಶ್ರಿಯಂ || ೬ ||


ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಙ್ಕಜಂ ಶಿರಸಿ ಯೇ ಪದ್ಮಾಟವೀಮಧ್ಯತ-


ಶ್ಚನ್ದ್ರಾಭಂ ಪ್ರವಿಚಿನ್ತಯನ್ತಿ ಪುರುಷಾಃ ಪೀಯೂಷವರ್ಷ್ಯನ್ವಹಮ್ |


ತೇ ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರವಿಜಿತ್ಯ ರೋಗರಹಿತಾಃ ಸಂಯಗ್ದೃಢಾಙ್ಗಾಶ್ಚಿರಂ


ಜೀವನ್ತ್ಯೇವ ಮೃಣಾಲಕೋಮಲವಪುಷ್ಮನ್ತಃ ಸುರೂಪಾ ಭುವಿ || ೭ ||


ಮಾತಸ್ತ್ವತ್ಪದಪಙ್ಕಜಂ ಹೃದಿ ಮುದಾ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ಯೇ ಮಾನವಾಃ


ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಮಶೇಷವೇದಶಿರಸಾಂತಾತ್ಪರ್ಯಗಮ್ಯಂ ಮುಹುಃ |


ಅತ್ಯಾಗೇಽಪಿ ತನೋರಖಣ್ಡಪರಮಾನನ್ದಂ ವಹನ್ತಃ ಸದಾ


ಸರ್ವಂ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ವಿನಾಶಿ ತರಸಾ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ತೇ ಪೂರುಷಾಃ || ೮ ||


***

No comments:

Post a Comment